Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Frissdiplomás Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 33.D 2.10., cégjegyzékszám: 01-09-872621, a továbbiakban Frissdiplomás Kft., továbbiakban: Üzemeltetők) által üzemeltetett, a http://www.eskuvottervezunk.hu domain néven elérhető oldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.


Az Üzemeltetők garantálják, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:


 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.

1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltetők az adatkezelők, és nem vesznek igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltetők által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltetők és munkavállalóik ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltetők bérelt tárhelyeinek szerverein kerülnek tárolásra. Az üzemeltetők kötelezik magukat arra, hogy az adatokat magyarországi szervereken tárolják, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az adatbázis, annak használata technikailag is biztonságos legyen, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá a felhasználók személyes adataihoz, ne tudják azokat megváltoztatni vagy törölni.

2. Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés

A Szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltetők egyértelműen jelzik a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához.

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

Az Üzemeltetők a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzítenek bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatnak minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat 2.2 pontjában írtak szerint.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

Az Üzemeltetők kötelezik magukat arra, hogy a rendelkezésükre bocsátott adatokat kizárólag a felhasználók által választott szolgáltatás céljából, a felhasználók hozzájárulásának megfelelően használják.

A megadott személyes és egyéb adatok, valamint az igényelt szolgáltatások bármikor módosíthatók, külön-külön és egyben is törölhetők, a kért szolgáltatások felfüggeszthetők és visszamondhatók.

A személyes adataira vonatkozó bármely kérdés, kérés vagy panasz megválaszolása írásban, az Ön által megadott postacímre vagy e-mail-címre történik. Bármely más kérdésre (pl. szolgáltatásaink igénybevételéről, annak menetéről, feltételeiről, technikai jellegű problémák megoldásáról) az info@eskuvottervezunk.hu e-mail címen, 06 1 769 0528-as telefonszámon, vagy személyesen is adunk felvilágosítást.

Az Üzemeltetők vállalják, hogy az új, a felhasználóik érdekeit szolgáló tevékenységeik, szolgáltatásaik népszerűsítése érdekében legfeljebb egy tájékozató levelet küldenek felhasználóik számára, akiknek felajánlják a lehetőséget az új szolgáltatás igénybevételére.

Az Üzemeltetők fenntartják maguknak a jogot, hogy felhasználóiktól, ügyfeleiktől és látogatóiktól gyűjtött személyes adatnak nem minősülő statisztikai adatokat (pl. honlap- látogatottság, szavazások és kérdőívek eredménye) az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozzák.

A partnereinkkel kötött szerződések, együttműködési megállapodások nagy hangsúlyt fektetnek az adatvédelmi jogszabályok mindkét fél általi maradéktalan betartására.

Az Üzemeltetők fenntartják maguknak a jogot, és egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsák. A nyilatkozat bármilyen kismértékű változásáról felhasználóinkat előzetesen értesítjük.

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltetők által végzett adatkezelések célja:

 • a Szolgáltatás hatékony nyújtása
 • a regisztrált felhasználók azonosítása,
 • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
 • működési problémák elhárítása.
Szolgáltatásaink

Célunk megvalósítása érdekében számos szolgáltatással állunk felhasználóink rendelkezésére. Minden egyes, általunk kezelt adatra érvényes a jelen adatvédelmi nyilatkozat.


Regisztrált felhasználóinkról nyilvántartott adatok

Szolgáltatásaink teljes és hatékony használata érdekében kérjük, regisztrálja magát rendszerünkbe!

A regisztráció során a következő személyes adatok megadását kérjük:

 • e-mail-cím (ezen a címen értesítjük az Ön által megadott profilnak megfelelő ajánlatokról, programokról, szolgáltatásokról)
 • jelszó (kérjük, olyan jelszót adjon meg, amely biztosítja, hogy csak Ön fér hozzá személyes adatlapjához)
 • teljes név
 • elérhetőségek

A fenti adatokat kizárólag az Ön által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelése

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

I. A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltetők adott esetben szerződéses partnereikkel (alvállalkozóikkal) is végeztethetik. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

II. Az Üzemeltetők együttműködnek a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesítik a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos, vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket, vagy adatokat hallgassanak le, vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra, vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani.

Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

6. Záró rendelkezések

6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat
 • Felvilágosítás

  A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az info@eskuvottervezunk.hu e-mail címen.

 • Adatmódosítás, adattörlés

  A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: info@eskuvotterevzunk.hu

 • Jogorvoslat

  Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltetők megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

6.2 Felelősség

Az Üzemeltetők a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárják.

Amennyiben, az Üzemeltetők tudomást szereznek arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait, vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes, vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait, vagy jogszabályt sértő módon használja, vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltetők megteszik a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért az Üzemeltetők nem vállalnak felelősséget.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendszert nem rendeltetésszerűen használja, az Üzemeltetők jogosultak a Felhasználó számára nyújtott szolgáltatások felfüggesztésére.

Bejelentkezés

Azonosító: Jelszó:
Regisztráció Elfelejtett jelszó

Szolgáltatás kereső

Keresőszó:
Tevékenység kereső:
Megye szerinti szűrés:
Város szerinti kereső: